Author Archives: Moore Moore

ติว IELTS เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักเรียนทุกคน


การติว IELTS เพื่อเป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้และความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ ข้อสอบ ติว IELTS นั้นได้รับการพัฒนามาเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แล้วต้องการจะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในอเมริกา ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งกำหนดให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องใช้ผลสอบ IELTS ในการสมัครเข้าเรียนต่อด้วยเช่นกัน นอกจากมหาวิทยาลัยแล้วยังมีสถาบันติว IELTS อื่นๆ ที่ต้องใช้ผลติว IELTS ประกอบการสมัครด้วย เช่น สถาบันของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ บริษัทต่างๆ หรือการสมัครชิงทุน เป็นต้น ผลติว IELTS นั้นมีอายุสองปี เนื่องจากความสามารถทางภาษาของแต่ละคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมิได้มีการใช้งาน และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลสอบครั้งล่าสุดเท่านั้น

การฝึกติว IELTS ด้านการเขียน ซึ่งจะสอนวิธีการเขียนแบบเฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการวางแผนสำหรับการตอบคำถาม เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำ ติว IELTS พร้อมทำแบบทดสอบ และฟังเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ